Strandängarna

[:sv]Mariebergs strandängar är ett fågelrikt natur- och strövområde. På strandängarna betar nötkreatur och håller på så sätt strandängarna öppna och skapar en naturlig miljö för våtmarksfågel.

I området finns fågeltorn och gömslen där man kan studera fåglarna på riktigt nära håll. Runt strandängen går en ca 3 km lång promenadstig med informationstavlor som berättar om naturen i området. Från fågeltornet, som har rullstols/barnvagnsramp, har du en fantastisk utsikt över strandängarna och det rika fågellivet. Naturum Värmland arrangerar naturguidning för skolklasser företag och privatpersoner i våtmarksområdet.

Mariebergs strandängar har årligen ca 30.000 besökare. Många studerar fågellivet på egen hand medan andra kommer i grupp för att få en guidad tur.

Från vasshav till betad strandäng

Före 1997 var hela strandängsområdet igenväxt med 2-meterhög vass. Vid en fågellivsinventering i området noterades endast fem häckande arter. Antalet mänskliga besökare var ännu färre…

1997 påbörjade Karlstads kommun arbetet med att omvandla vasshavet till en betad strandäng. Buskar och träd röjdes bort och maskiner från Hornborgarsjön anlitades för att fräsa sönder meterhöga tuvor och vassens tjocka rotfilt. Under våren 1998 byggdes stängsel för beteshagar, fågeltorn, spänger och gömslen. Sedan släpptes nötkreatur ut. De betade av området fint och höll den strandängen öppen. Nu hålls strandängen öppen genom att den varje säsong betas av nötkreatur från Lillerudsgymnasiet. Om betet upphörde skulle området snabbt växa igen med vass och buskar på nytt.

Strandängens naturvärden

Betade strandängar är en bristvara i dagens jordbrukslandskap. Många strandängar som förr var viktiga betesmarker till djuren eller för slåtter av vinterfoder har i dagens rationella jordbruk lämnats att växa igen. Bristen på hävdade (=betade och slåttrade) strandängar har gjort att många växt- och djurarter, framför allt fåglar, som är knutna till dessa miljöer minskat drastiskt i antal och många räknas i dag som hotade.

Den fuktiga, betade strandängen är rik på frön och insekter som fåglarna gillar. Exempel på fåglar som trivs extra bra på strandängen är tofsvipa, rödbena och årta.

Natura 2000

Mariebergsskogens strandängar är ett så kallat Natura 2000 område. Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald.

I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (sjunde kapitlet 28a§ Miljöbalken).[:en]Marieberg’s waterside meadows are the perfect setting for walking and spotting some of the rich birdlife. Cows graze the meadows, keeping them open and accessible, and creating a natural environment for wetland birds.

The area has a birdtower and hides where you can study the birds up close. A 3 km path runs around the meadows, with information boards providing interesting facts about the wildlife in the area. The birdtower, which has a wheelchair/pushchair ramp, offers a fantastic view of the waterside meadows and the rich variety of birdlife. Naturum Värmland organises guided tours of the wetland area for school classes, companies and private parties.

[:]