Miljöarbete

 

Mariebergsskogen AB:s miljöpolicy

Vision och övergripande mål

Mariebergsskogen AB:s miljöpolicy utgår från kommunkoncernens vision ”Ett bättre liv i solstaden”. Den visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Den strategiska planen hjälper oss i visionens riktning. Den innehåller våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera så vi gör rätt saker. Indikatorer och målanalyser visar hur vi uppfyller målen och var framtida insatser behövs.

Förankring

Styrelsen för Mariebergsskogen AB beslutar om bolagsmålen, årlig verksamhetsplan och budget, där miljöaktiviteter ingår samt följer upp mål och aktiviteter.

En arbetsgrupp driver miljöfrågorna med representanter från de olika enheterna. Varje representant ansvarar för att föra en dialog men sin enhet om målområden, aktiviteter och indikatorer så att miljöarbetet blir verksamhetsnära.
Mariebergsskogens miljöpolicy ska genomsyra det dagliga arbetet inom Mariebergsskogens olika verksamheter.

Mariebergsskogen AB verkar för att:

  • följa relevant miljölagstiftning för våra verksamheter.
  • ta hänsyn till miljöaspekter vid investeringar, inköp, upphandling, transporter och arrangemang.
  • aktivt arbeta för att öka medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda, även säsongsanställd personal.
  • regelbundet följa upp miljöarbetet med syfte att ständigt förbättra det.
  • minska mängden avfall, kemikalier och farliga ämnen inom alla verksamheter.
  • återvinna och sopsortera då detta är möjligt, liksom säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • minska matsvinnet.
  • minska bolagets energianvändning.
  • ge Mariebergsskogens besökare, hyresgäster och samarbetspartner möjlighet att kunna bidra till en miljömässigt hållbar vardag.

Miljöberättelsen 2023

Här finns en sammanfattning av Mariebergsskogen ABs miljöberättelse för 2023. Är du intresserad av att ta del av vår miljöberättelse i sin helhet så skriv till oss på mariebergsskogen@karlstad.se eller ring 054-540 27 50. Vi delar gärna med oss av vårt arbete!

Sammanfattning miljöberättelse 2023

Miljöarbetet i Mariebergsskogen AB har fortgått sedan första miljödiplomeringen juli 2014. Ny revision sker varje år och nu i december 2023. Miljögruppen och ledningsgruppen har utarbetat miljömål för bolaget och utifrån dessa har en miljöplan upprättats med åtgärdspunkter och aktiviteter där indikatorn är årlig miljödiplomering. Mariebergsskogens verksamhetsmål för 2023 är: Utveckla miljöarbetet.
Årets olika miljömål är:
– Tre insatser som påverkar miljöbelastningen vid inköp och
användande
– All personal ska genomgått grundkursen i miljö innan årets slut.
– Tre aktiviteter för att kommunicera Mariebergsskogens miljöarbete.
– Två aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden inom Mariebergsskogen.
En insats som påverkar miljöbelastningen vid inköp är att Kaféet i Naturum Värmland har ökat sina inköp från lokala leverantörer. Mariebergsskogen har haft ett bra verksamhetsår och det visar sig även i elförbrukningen. Kunskapsnivån har ökats i bolaget genom att alla i styrelsen gått en grundläggande miljökurs med tillhörande workshop. En aktivitet för att kommunicera miljöarbetet är instagraminlägg då vi bekämpade invasiva främmande arter. En annan är samarbetet med Karlstads Energi vid arrangemang som Energiruset och Julmarknaden. Den biologiska mångfalden har främjats genom att Kanadensiskt gullris hålls efter för att minska utbredningen i Mariebergsskogen. Några gräsytor lämnas för att bli äng som slås i augusti. Utställningar om Invasiva främmande arter och Djurhjälparna har funnits i Naturum Värmland.

Mariebergsskogen är en miljödiplomerad organisation. Länk till Svensk miljöbas.