Miljöarbete

Mariebergsskogen AB:s miljöpolicy

Vision och övergripande mål

Mariebergsskogen AB:s miljöpolicy utgår från kommunkoncernens vision ”Ett bättre liv i solstaden”. Den visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Den strategiska planen hjälper oss i visionens riktning. Den innehåller våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera så vi gör rätt saker. Indikatorer och målanalyser visar hur vi uppfyller målen och var framtida insatser behövs.

Förankring

Styrelsen för Mariebergsskogen AB beslutar om bolagsmålen, årlig verksamhetsplan och budget, där miljöaktiviteter ingår samt följer upp mål och aktiviteter.

En arbetsgrupp driver miljöfrågorna med representanter från de olika enheterna. Varje representant ansvarar för att föra en dialog men sin enhet om målområden, aktiviteter och indikatorer så att miljöarbetet blir verksamhetsnära.
Mariebergsskogens miljöpolicy ska genomsyra det dagliga arbetet inom Mariebergsskogens olika verksamheter.

Mariebergsskogen AB verkar för att:

  • följa relevant miljölagstiftning för våra verksamheter.
  • ta hänsyn till miljöaspekter vid investeringar, inköp, upphandling, transporter och arrangemang.
  • aktivt arbeta för att öka medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda, även säsongsanställd personal.
  • regelbundet följa upp miljöarbetet med syfte att ständigt förbättra det.
  • minska mängden avfall, kemikalier och farliga ämnen inom alla verksamheter.
  • återvinna och sopsortera då detta är möjligt, liksom säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • minska matsvinnet.
  • minska bolagets energianvändning.
  • ge Mariebergsskogens besökare, hyresgäster och samarbetspartner möjlighet att kunna bidra till en miljömässigt hållbar vardag.

Mariebergsskogen är en miljödiplomerad organisation. Länk till Svensk miljöbas.