Miljöpolicy

Mariebergsskogen AB

Mariebergsskogen ABs miljöpolicy utgår från kommunkoncernens vision.

Vision och övergripande mål

Livskvalitet Karlstad 100 000, visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Utveckling mot 100 000 invånare ska gå hand i hand med en hög livskvalitet och vår tillväxt sker på ett hållbart sätt. Den strategiska planen hjälper oss i visionens riktning. Den innehåller våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera så vi gör rätt saker. Indikatorer och målanalyser visar hur vi uppfyller målen och var framtida insatser behövs.

Mariebergsskogen ABs övergripande mål är:

 1. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun
 2. Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum
 3. Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige
 4. Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftsliv ska utvecklas.

På vilket sätt?

Mariebergsskogens miljöpolicy ska genomsyra det dagliga arbetet inom Mariebergsskogens olika verksamheter. Därför finns en arbetsgrupp tillsatt att operativt driva miljöfrågorna med representanter från de olika enheterna. Varje representant ansvarar för att föra en dialog men sin enhet om målområden, aktiviteter och indikatorer så att miljöarbetet blir verksamhetsnära.

Styrelsen för Mariebergsskogen AB beslutar om bolagetsmålen, årlig verksamhetsplan och budgeten, där miljöaktiviteter ingår.

Inom Mariebergsskogen AB:

 • Följer vi relevant miljölagstiftning för våra verksamheter.
 • Tar vi hänsyn till miljöaspekter vid investeringar, inköp, upphandling, transporter och arrangemang.
 • Arbetar vi aktivt för att öka medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda, även säsongsanställd personal.
 • Arbetar vi med miljödiplomering för att regelbundet följa upp miljöarbetet med syfte att ständigt förbättra det.
 • Verkar vi för att minska mängden avfall, kemikalier och farliga ämnen inom alla verksamheter.
 • Återvinner och sopsorterar vi då detta är möjligt, liksom vi säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Verkar vi för att minska matsvinnet.
 • Verkar vi för att minska vår energianvändning
 • Ger vi Mariebergsskogens besökare, hyresgäster och samarbetspartner möjlighet att kunna bidra till en miljömässigt hållbar vardag.

Mariebergsskogen är en miljödiplomerad organisation. Diplomet har utfärdats av Svensk miljöbas.