Spången på strandängarna.

LONA-projekt

Mariebergsskogen AB har via Karlstads kommun sökt statligt LONA-bidrag för två olika projekt. LONA avser den ”Lokala naturvårdssatsningen” och är ett bidrag som ska stimulera kommuners och lokala aktörers långsiktiga naturvårdsengagemang.

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt. Via LONA finns möjlighet att få 50 % i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Exempel på projekt som kan få stöd är ”Information, folkbildning och kunskapsspridning”.

LONA-logga

Länsstyrelsen Värmland har beviljat medel till de två projekt som MAB initierat:

Informationsfolder Mariebergsskogens natur

En folder/trycksak som sprider kunskap om våtmarkens och gammelskogens naturvärden och tips på vandringsturer i området. Bidrag söks till produktion av foldern som trycks i både svensk och engelsk upplaga. Projektet avslutas 2023-03-31.

Gynna pollinatörerna – Inspirerande utomhusutställning

En permanent ute-utställning om pollinatörer i tre delar utanför naturum. 1: Information om hur vedlevande solitärbin m fl naturligt bygger bon och hur man kan gynna dem. 2: Information om sandbins behov, en sandyta och skyltar. 3: ”Fjärilsrestaurang”, information om pollinatörers matvanor och hur man kan öka mängden lämpliga blommor/buskar. Målgrupp är ”breda allmänheten” – vad alla kan göra för att förbättra förutsättningarna och information på ett illustrativt sätt. Bidrag söks till produktion av skyltar mm. I projektet ingår även arrangemang i form av ett antal publika aktiviteter kopplade till utställningen.
Projektet avslutas 2023-09-30