Uppdrag

Mariebergsskogen, Karlstads stadspark, bidrar i sitt uppdrag till en värdefull livsmiljö som är unik för Karlstad och tillgänglig för alla året runt. Mariebergsskogen drivs till gagn för staden Karlstad, karlstadsborna och deras besökare.

Bolaget har tre verksamhetsmål fastställda av ägaren:

  • Bolaget ska hålla en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet sam natur- och kulturvärden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll.
  • Mariebergsskogen ska vara ett hållbart, miljömässigt och välfrekventerat besöksmål.
  • Naturum Värmland ska med god marginal uppfylla Naturvårdsverkets kvalitetskrav för naturum, och ska genom olika former av naturvägledning bidra till ökad kunskap om aktuella miljöfrågor.

I uppdraget ingår att förvalta och utveckla parken. Det innebär till exempel att parkens byggnader och mark hålls i gott skick. De insatser som görs ska ge nytta för besökare i form av en vacker, välvårdad och tillgänglig park men ska också möta kraven på god förvaltning.

För att vara ett topprankat besöksmål behövs en tydlig riktning vad gäller hög kvalitet på såväl daglig skötsel, bemötande, programval, daglig verksamhet och gott samarbete med hyresgäster. Besöket i Mariebergsskogen kan inkludera djurparken Lillskogen, Naturum Värmland, kulturbyggnader, naturområden, bad, skridskobana, serveringar, rundturståg, bangolfen, evenemang, med mera.

Mariebergsskogens höga naturvärden, bland annat i egenskap av så kallat Natura 2000 område, tydliggörs genom Naturum Värmland som bidrar till att den biologiska mångfalden värnas och att naturens värde för friluftsliv utvecklas.

Inom bolagets olika verksamhetsområden ges utrymme för olika pedagogiska insatser riktade till parkens besökare så att besöket även kan vara kunskapshöjande.