Skogen

[:sv]Gammelskogen är med byggnader och stigar som gjord för avkopplande promenader. Mariebergsskogen är i stora delar en fantastisk 400-årig tallskog med väldiga talljättar som var stora träd redan på Carl XII tid. Motsvarande gammelskog finns inte någon annanstans i Värmland. Genom skogen går promenadstigar och längst i söder når du Mariebergs strandängar. Gammelskogen är en bit skog med träd som har stått och växt länge och blivit flera hundra år gamla. Inslaget av döda träd är stor och mellan stigarna växer sig skogen tät. Döda träd, stående och liggande, är livsviktiga för livet i den gamla skogen. Bristen på döda träd i dagens skogar är ett stort problem, nästan 600 rödlistade skogsarter i Sverige kräver att det finns döda träd för sin fortlevnad. Gammelskogen är både viktig och vacker på grund av sina gamla träd. Gamla träd är viktiga för många växter och djur, inte minst insekter. I Sverige finns det 270 rödlistade skogsarter som är helt beroende av gamla levande träd som är äldre än 100 år. Många träd är över 300 år gamla och har således stått här i Mariebergsskogen och växt sedan slutet av 1600-talet. En av Mariebergsskogens speciella arter är en svamp som växer på gamla tallar. Svampen heter tallticka och växer endast på tallar som är mer än 100 år gamla. Talltickan angriper bara kärnveden, alltså den centrala och döda veden i trädet. Hackspetthål och brottytor där större grenar brutits av är ställen där svampen kan ta sig in. Eftersom bara kärnveden förstörs kan en angripen tall ändå leva vidare under lång tid. Om våren och sommaren blommar gammelskogen vackert av flera av våra käraste skogsblommer. Här finns bland annat Värmlands landskapsblomma skogsstjärnan men också vitsippor, tussilago, ekorrbär, skogsklöver och skogskovall. Längs stigarna kan man på vissa träd se algen trädgröna och längre in i skogen finns många arter av både mossor och lavar. Många fåglar träffas på i skogen. Om våren hörs bland annat lövsångare, rödhake, bofink och entita. Många hackspettar har sina bon i gammelskogen och mellan träden hörs ofta trummanden av både större hackspett, gröngöling och spillkråka. Till och från har även kattugglan sökt sig till Mariebergsskogen. På vintern blir skogen ett viktigt tillhåll för de små stannfåglarna. Dels bjuder den gamla skogen på mat och skydd. Dels söker sig många arter till platser där människor finns för att på så sätt hitta mat. Arter man kan hitta i skogen på vinter är till exempel talgoxe, entita, talltita, blåmes, nötväcka, större hackspett och grönfink.

Natura 2000

En del av Mariebegsskogens natur är ett så kallat Natura 2000 område. Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (sjunde kapitlet 28a§ Miljöbalken).[:en]Combined with the various buildings and parks, the old forest is perfect for relaxing walks. Much of Mariebergsskogen is a fantastic 400 year-old pine forest with huge pines that were already big trees back in the time of King Carl XII. There is no other virgin forest like this anywhere else in Värmland. The forest is crisscrossed with paths and in the south leads to Marieberg’s waterside meadows.

[:]