Friluftsmuseum

[:sv]Vid 1800-talets slut uppmärksammades storskiftenas förödande konsekvenser för landets kulturbyggnader. Värmlands Fornminnes- och museiförenings styrelsemedlemmar, direktör Wilhelm Welin, föreslog 1915 att man för att bevara kulturhusen skulle anordna ett värmländskt Skansen på lämplig plats i Karlstad. Två år senare beslutades att området skulle ligga i Mariebergsskogen, området som Karlstad stad 20 år tidigare fått som gåva av Conrad Hööks dödsbo. Invigningen av Friluftsmuseet i Mariebergsskogen skedde den 16 augusti 1925.

Acksjöns kapell

Ett ljust och vackert kapell som är populärt för dop och vigsel hela året om. Acksjöns kapell är byggt i Nyed 1874 och återuppbyggt i Mariebergsskogen 1999. Verksamheten sker i samarbete mellan kyrkorna i Karlstad och Karlstad Ekumeniska Råd. Acksjöns kapell kan bokas för bröllop, dop och andra kyrkliga sammankomster.

Jakt- och fiskestugan

Boden kommer från Kummelön i Ölme socken. Boden användes förr till sjöfågeljakt och fiske. Genom gluggarna i takets lanternin (takfönster) har man kunnat skjuta i alla fyra väderstrecken.

Gammelgården

Många av de gamla byggnader som är flyttade till Mariebergsskogen var från början tänkta att ingå i ett bondgårdsområde. Byggnaderna är nu placerad vid Gammelgården. Gammelgården är en finsk/svensk 1700-tals miljö där den finska bebyggelsen utgörs av Gammelgården (f d Finngården), bastun och sommarkokhuset. De svenska byggnaderna är klensmedjan, härbret, kölnan och skvaltkvarnen. Karlstads Hembygdsförening håller regelbundet öppet hus här, för närmare information se Kalendarium.

Friluftsteatern

Friluftsteatern invigdes 1943 och är landets största under tak. Några artister och storheter som gästat teatern är bland annat Louis Armstrong, Pet Shop Boys, Maurice Chevalier, Zarah Leander, Jimi Hendrix, Ulf Lundell, Marie Fredriksson med flera.

Mariebergs herrgård

Herrgården med tillhörande uthus ligger på ursprungliga plats i Mariebergsskogen och uppfördes mellan åren 1826-1828. Husets plan är den traditionella parstugans med förstuga, kök, matsal och en liten kammare i bottenplan. Övervåningen har likartad rumsindelning. Ursprungligen var färgsättningen vit med pilastrar och fönsterbågar i gråblått.

Spikgården

Spikgården, en mangårdsbyggnad från Norra Finnskoga socken uppförd 1828. Huset har enkelstugeplan, ett stort rum och två mindre sidoställda rum. Spikgården flyttades till Mariebergsskogen 1933 då uppbyggnaden av den påbörjades. Sommartid är det nu våffelkafé i Spikgården.

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen är från Dammen i Lekvattnets socken. Den är en äldre form av vattenkvarn med vertikal drivhjulsaxel och har varit en andelskvarn med flera andelsägare. Skvaltkvarnen är placerad nära Gammelgården, nedanför näckrosdammen.

Sätervallen

Sätervallen invigdes sommaren 2002 och är en exakt kopia av Södra Åselbergssätern från norra Värmland. Stugorna är nytillverkade i Sysslebäck, och timrade enligt gammaldags byggtradition. Sätervallen befolkas under sommaren av drängar och pigor som visar hur livet på sätern kunde gå till.

Väderkvarnen

Bland skogens resliga tallar finns väderkvarnen från 1800-talets början. Den representerar en vanlig typ från Värmlandsnäs och kommer ursprungligen från Örrud som hör till södra Ny socken. Väderkvarnen låg tidigare på en höjd mot staden och var för många karlstadsbor symbolen för Mariebergsskogen.

Vädersåg

Vädersågen från Garboden, Botilsäter socken, är från 1875 och användes under femtio år för eget bruk och legosågning. Det är den enda återstående sågen i sitt slag i Värmland.[:en]By the late 19th century, it was clear what a devastating impact the great redistribution of land holdings was having on the nation’s heritage buildings. In 1915, the board of the Värmland Museum Society, led by Wilhelm Welin, proposed that heritage buildings should be preserved in an open-air museum along the lines of Stockholm’s Skansen in a suitable location in Karlstad. Two years later it was decided that the museum would be sited in Mariebergsskogen, the part of Karlstad that 20 years earlier had been left to the city in Conrad Höök’s will. The open-air museum in Mariebergsskogen was inaugurated on 16 August 1925.

Acksjöns Kapell

A light and beautiful chapel that is popular for christenings and weddings all year round. Acksjöns Kapell was built in Nyed in 1874 and transferred to Mariebergsskogen in 1999. It is run as a partnership between the churches of Karlstad and Karlstad Ecumenical Council. Acksjöns Kapell can be booked for weddings, christenings and other church services.

Jakt- och Fiskestugan

The lodge comes from Kummelön in the parish of Ölme and was used for hunting seabirds and fishing. The openings in the roof lantern (roof window) allowed you to shoot in all four directions. The building now houses old hunting and fishing equipment plus a few models of buildings and traps linked to the Finnish migration to Värmland in the 16th century.

Gammelgården

Many of the old buildings moved to Mariebergsskogen were initially intended to form part of a farm setting. They have now been brought together to form Gammelgården. Gammelgården is a Finnish/Swedish 18th century settlement, with the Finnish parts being Gammelgården farm house (formerly Finngården), the sauna and the summer cookhouse. The Swedish buildings are the smithy, the raised log cabin, the kiln and the watermill. Karlstad Rural Heritage Society regularly holds open-house events here, for more details see the Calendar.

Friluftsteatern

This open-air theatre was opened in 1943 and is the largest in Sweden to have a cover. Some of the many big names to have appeared here include Louis Armstrong, Pet Shop Boys, Maurice Chevalier, Zarah Leander, Jimi Hendrix, Ulf Lundell, Marie Fredriksson and more.

Mariebergs Herrgård

The manor and its accompanying outbuildings sit in their original location in Mariebergsskogen and were built in 1826-1828. The house displays a traditional layout with a vestibule, kitchen, dining room and a small chamber on the ground floor. The upper floor follows a similar pattern. The manor house was originally painted white, with pilasters and window frames in greyish blue.

Spikgården

Spikgården, a farmhouse from the parish of Norra Finnskoga, was built in 1828. It has a simple layout with one large room off which are two smaller side rooms. Spikgården was moved to Mariebergsskogen in 1933, when its reassembly started. In summer Spikgården is now a waffle café.

Skvaltkvarnen

This watermill, from Dammen in the parish of Lekvattnet, is an old design, with a vertical drivewheel. It would have been jointly owned by several stakeholders. Skvaltkvarnen watermill is located near Gammelgården, below the waterlily pond.

Sätervallen

Sätervallen opened in summer 2002 and is an exact copy of the rural settlement Södra Åselbergssätern in northern Värmland. The cabins were newly built in Sysslebäck but using traditional construction methods. In the summer, Sätervallen is populated by farmhands and maids showing how life in the settlement might have been.

Väderkvarnen

Among the tall pines of the forest stands a windmill from the early 19th century. It represents a common design from Värmlandsnäs and is originally from Örrud in the parish of Södra Ny. The windmill used to stand on a hill overlooking the city and for many locals was the symbol of Mariebergsskogen.

Vädersåg

The wind-powered sawmill from Garboden in the parish of Botilsäter dates from 1875 and was used for 50 years to saw timber for personal use and special commissions. It is the only remaining sawmill of its type in Värmland.[:]