Små frön blev nya tallar

För sex år sedan samlades frö in från Mariebergsskogens tallar och skickades till en plantskola. Nu är tallarna tillbaka i skogen!


Den som besökt Mariebergsskogen kan inte undgå att lägga märke till tallskogen. Stolta sträcker sig träden rakt upp mot himlen, en del av dem så gamla som omkring 400 år.
Tallen är Mariebergsskogens karaktärsträd, och de gör att den skiljer ut sig gentemot andra parker. Som besökare uppskattar man säkert den mäktiga skogen och bland branschfolk vet man vilket värde det ligger i dem. Det är i mångt och mycket tallarna som bildar miljön.

Från frö till planta

För sex år sedan, 2016, samlade vi in frön från våra tallar och postade dem till Tönnersjö plantskola som åtog sig att kontraktsodla tallar åt oss, mot att vi köper tillbaka träden efter ett visst antal år. Det är stort värde i att plantera tallar med frökällan i det klimat man ska plantera, så att de är anpassade för just det klimatet.

”Känns fantastiskt att de nu kommer hem!”

Jessica Nyström är förste trädgårdsmästare i Mariebergsskogen. Det är hon som gick och samlade ihop fröerna, genom att leta kottar och peta ur fröna ner i en påse för att skicka i väg.
– Det känns fantastiskt att de äntligen är hemma nu! säger Jessica Nyström. När jag initierade det här var det nog en och annan som tyckte att jag var lite tokig och sex år kändes som en väldigt lång tid. Samtidigt fick jag väldigt gott stöd i att det var helt rätt att göra den här satsningen.

Hjälpa naturen på traven

Med hjälp av arborist besiktigas träden med jämna mellanrum för att upptäcka om något träd skulle kunna innebära en risk, som att till exempel stora grenar som riskerar att ramla ner. En del av träd behöver tas bort och lämnar ett tomrum efter sig. På vissa områden har vi lyckats föryngra själva genom att vi har sparat några tallar som fått lugn och ro att växa. På andra områden, där det är stort slitage, har de ingen chans så där behöver vi ha tillräckligt stora plantor för att kunna plantera dem. På det här sättet kan vi få dem dit vi vill.

Plantskola – en barnkammare för träd

Tönnersjö Plantskola ligger några mil söder om Halmstad och odlar lövträd med svensk proveniens, från svenskt frö och E-plantor. Daniel Johansson jobbar på Tönnersjö plantskola och det är han som har tagit emot och fött upp tallarna. – Vi blev väldigt glada över det här initiativet och för att odla upp de här tallarna, säger Daniel Johansson. I vanliga fall odlar vi lövträd med svensk proveniens. Det här projektet är annorlunda för att det är så väldigt förutseende. Just de här tallarna är uppmärkta hos med frökälla ”Mariebergsskogen”.

Tid för plantering

Träden är nu utplanterade på utvalda platser i Mariebergsskogen. Hösten är en bra tid att plantera på så att plantorna hinner etablera sig. De nya plantorna kräver extra skötsel under två års tid, så kanske kommer det inte bli riktigt lika mycket sommarblommor som vanligt nästa år i parken eftersom det tar så mycket tid att vattna. Vid nyplantering av så stora träd är det flera aspekter att väga just i Mariebergsskogen. Vid val av plats gäller det att tänkta på allt från bra växtplats och miljöskapande till att inte ta bort utsikten eller att de står i vägen för att arrangera stora evenemang.