Miljöpolicy

Mariebergsskogen AB:s miljöarbete utgår från ägarmålen:

  • Bolaget ska hålla en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet samt natur- och kulturvärden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll.
  • Mariebergsskogen ska vara ett hållbart, miljömässigt och välfrekventerat besöksmål.
  • Naturum Värmland ska med god marginal uppfylla Naturvårdsverkets kvalitetskrav för naturum och genom olika former av naturvägledning bidra till ökad kunskap om aktuella miljöfrågor.

Bolagets miljöpolicy är att Mariebergsskogen AB:

  • följer koncernen Karlstads kommuns styrdokument, den goda gröna staden, där miljö- och klimatstrategi ingår.
  • ska visa en tydlig miljöhänsyn med strävan att minimera verksamhetens miljöpåverkan.
  • ska arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan genom en årlig miljöplan.
  • ska utbilda och informera medarbetare så de känner delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • ska informera externa arrangörer och samarbetspartners om bolagets miljöpolicy.
  • ska följa gällande miljölagstiftning.
  • ska genom sin verksamhet bidra till att sprida kunskap om miljöfrågorna och öka förståelsen för ekologiska samband.

Mariebergsskogen är en miljödiplomerad organisation. Diplomet har utfärdats av Svensk miljöbas.